header
KOLM LÕVI OHUTUS - ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - ohutusmärgid, ohutusmärgistus, ohutuskleebised • KLO PROF - safety signs
navigation
 • Ü L D I N F O
 • KLO PÄRING
 • OHUTUSMÄRGID
 • KLO POSTER
 • METALLIST MÄRGISTUS
 • MILITAARMÄRGISTUS
 • ►► militaarlogistika
 • ►► territoorium
 • MEREOHUTUS
 • FOSFORMÄRGID
 • HELKURRIBAD - TÄPID
 • ADR / IMO / IATA KLEEBISED
 • TORUSTIKE KLEEBISED
 • NUMBRID-TÄHED
 • LADU+TRANSPORT
 • KONTORISSE
 • AVALIK RUUM
 • TEIBID + LINDID + PÕRANDALE
 • KINNITUSED+RAAMID
 • KELLAD
 • AVATUD-SULETUD SILDID
 • NÄHTAVUSRIBAD
 • METALLKARBID
 • KONTROLLKLEEBISED
 • KAELAKAARDID
 • TAHVLID
 • MÄRGISTAMINE
 • LOGOD TÖÖRÕIVASTELE
 • ERILAHENDUSED
 • OMA TEKSTIGA KLEEBISED-SILDID
 • AADRESSTÄHISED
 • PRAKTILINE KONTOR - TÖÖKOHT
 • MASINAOHUTUS
 • MATERJALID
 • TEHNILINE
 • NÄHTAVUSTABEL
 • ÕIGUSAKTID
 • KONTAKT
 • Galerii
 • VEEBI STRUKTUUR
 • MILITAARMÄRGISTUS

  MILITAAROBJEKTIDE ja KAITSEVÄE MÄRGISTUS. Võimalik tellida tulekindlad märgised.

  Sisenemine ainult volitatud isikutele.

   

   

  Märgiseid valmistatakse ja müüakse ainult volitatud isikutele väeosade tellimuste alusel.

  Kontakt: Urmas Graff, Kolm Lõvi Ohutus

  E-mail: urmas (att) kolmlovi.ee.

  Muud kontakt andmed siin.


  Lõhkematerjalide rahvusvaheline klassifikatsioon:

  (1) Lõhkematerjalid kuuluvad ohtlikkuse järgi veol ja hoidmisel ohtlike ainete rahvusvahelise klassifikatsiooni alusel esimesse ohuklassi.
  (2) Lõhkematerjali veol tekkida võiva avarii iseloomule vastavalt jaotatakse lõhkematerjalid kuude allklassi:
  1) allklass 1.1 -- ained ja tooted, mille eripäraks on võime plahvatada kogu massiga, s.o. hetkeliselt plahvatab kogu veosel olev lõhkematerjal;
  2) allklass 1.2 -- ained ja tooted, mis ei plahvata kogu massiga, vaid nad paiskuvad plahvatusel laiali, kahjustades ümbritsevat keskkonda (objekte);
  3) allklass 1.3 -- ained ja tooted, mis põlemisel eraldavad suurel hulgal soojuskiirgust või süttivad üksteise järel väikeste plahvatusefektidega või laialipaiskumisega või esinevad need efektid koos;
  4) allklass 1.4 -- ained ja tooted, mis võivad süttimisel või initsieerimisel ainult osaliselt plahvatada. Plahvatus toimub üldjuhul ainult mingis konkreetses pakendis ega kandu edasi teistele pakenditele. Pakendi sisu laialipaiskumine on vähetõenäoline. Välispidine tuli (kuumutamine) ei põhjusta pakendi sisu hetkelist plahvatust;
  5) allklass 1.5 -- massiplahvatusohtlikud ained, mis on niivõrd tuimad, et normaalsetel veotingimustel on nende initsieerumine või põlemise üleminek plahvatuseks vähetõenäoline. Need ained ei tohi plahvatada tulekindluse katsetel;
  6) allklass 1.6 -- üliväikese tundlikkusega massiplahvatusohutud tooted. Need tooted sisaldavad äärmiselt tuimi lõhkeaineid ja nende initsieerimine või selle levimise tõenäosus on tühiselt väike.
  (3) Koosveo ja kooshoiu võimalikkuse järgi jaotatakse lõhkematerjalid järgmistesse sobivusrühmadesse:
  1) A -- initsieeriv lõhkeaine;
  2) B -- initsieerivat lõhkeainet sisaldav toode, millel on vähem kui kaks efektiivset kaitseseadist. Siia rühma kuuluvad ka kahjustustöödeks ettenähtud detonaatorid, detonaatorite rakised ja sütikud, isegi siis, kui nad ei sisalda initsieerivaid lõhkeaineid;
  3) C -- paiske- ja väljapõlev lõhkeaine või seda lõhkeainet sisaldav toode;
  4) D -- brisantlõhkeaine, must püssirohi või brisantlõhkeainet sisaldav toode, milles ei ole initsieerimisvahendit, ja paiskelaengut või brisantlõhkeainet sisaldav toode, millel on vähemalt kaks efektiivset kaitseseadist;
  5) E -- brisantlõhkeainet sisaldav toode, milles puuduvad initsieerimisvahendid, kuid on paiskelaeng (paiskelaengus ei või olla kergestisüttivat vedelikku, geeli ega isesüttivat vedelikku) või puudub paiskelaeng;
  6) F -- brisantlõhkeainet, initsieerimisvahendit ja paiskelaengut sisaldav või ilma sellise laenguta toode (paiskelaengus ei või olla kergestisüttivat vedelikku, geeli ega isesüttivat vedelikku);
  7) G -- pürotehniline aine või toode, mis sisaldab nii pürotehnilist ainet kui ka valgusttekitavat, süütavat, pisaraid või suitsu tekitavat komponenti (ei tohi sisaldada vett aktiviseerivat toodet, valget fosforit, fosfiide ega pürofoorset ainet, kergesti- või isesüttivat vedelikku või geeli);
  8) H -- toode, mis sisaldab nii lõhkeainet kui ka valget fosforit;
  9) I -- toode, mis sisaldab nii lõhkeainet kui ka kergestisüttivat vedelikku või geeli;
  10) K -- toode, mis sisaldab nii lõhkeainet kui ka mürkkemikaali;
  11) L -- lõhkematerjal, mis sisaldab vett aktiviseerivat eriti ohtlikku lõhkeainet või milles on isesüttivaid vedelikke, fosfiide või pürofoorseid aineid, mistõttu iga aine tuleb omaette isoleerida;
  12) N -- eriti väikese tundlikkusega lõhkeainet sisaldav toode;
  13) S -- aine või toode, mis on sellise ehitusega või selliselt pakitud, et mistahes ohtlikud efektid toimuvad pakendi vigastumisel ainult pakendis. Plahvatusefekt või laialipaiskumine tulekahjus on niivõrd väikesed, et oluliselt ei takista tulekustutustöid ega muude ekstreemabinõude rakendamist pakendi vahetus läheduses.
  (4) Käesoleva seaduse mõistes on:
  1) lõhkeaine -- keemiline ühend või ainete mehaaniline segu, mis võib termilise mõjutuse (kuumutamine, säde), mehaanilise mõjutuse (löök, surve, hõõrdumine), keemilise reaktsiooni või teise aine detonatsiooni toimel plahvatada õhuhapnikku kasutamata;
  2) paiskelõhkeaine -- lõhkeaine, mille detonatsioonikiirus on kuni 2000 m/s ja mis plahvatusel paiskab keskkonna laiali;
  3) brisantlõhkeaine -- lõhkeaine, mille detonatsioonikiirus on üle 2000 m/s ja mis plahvatusel purustab keskkonda ja paiskab selle laiali;
  4) initsieeriv lõhkeaine -- lõhkeaine, mis plahvatab süttimisel, kergest löögist või detonatsioonist ja mille väikese koguse plahvatus kutsub esile teise lõhkeaine plahvatuse;
  5) pürotehniline aine -- süütav, signaali, ilutulestikku, suitsu tekitav jms. aine, mis plahvatab või põleb õhuhapnikku kasutamata, tekitades valgust, soojust, heli, suitsu, gaasi või muid nähtusi.
  (5) Pürotehnilised tooted jaotatakse neis oleva pürotehnilise aine koguse, omaduste ja kasutusotstarbe järgi järgmistesse klassidesse:
  I klass -- mänguilutulestik (pürotehniliste ainete lubatav üldmass tootes kuni kolm grammi ja paiskelaengu puudumine);
  II klass -- väike ilutulestik (pürotehniliste ainete lubatav üldmass tootes kuni 50 grammi);
  III klass -- keskmine ilutulestik (pürotehniliste ainete lubatav üldmass tootes kuni 250 grammi, komplekttootes võib üldmass olla kuni 1200 grammi);
  IV klass -- suur ilutulestik (pürotehniliste ainete üldmass tootes ei ole piiratud);
  T klass -- tehnilise otstarbe pürotehnika:
  1) allklass T1 -- peamiselt siseruumides kasutatav lavapürotehnika, kus pürotehnilise efektiga ei kaasne mürgiste gaaside, sööbivate ainete ja raskete, teravnurksete ning kuumade lenduvate osakeste teke;
  2) allklass T2 -- hädasignaalivahendid ja pürotehniline laskemoon.
  (6) Tsiviilkäibe lõhkematerjalid võivad kuuluda käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud 1.1, 1.4, 1.5 ja 1.6 allklassi ning käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud B, C, D, E, F, G ja S sobivusrühma.
  (7) Lõhkematerjali allklassi number koos sobivusrühma tähega on selle lõhkeaine klassifikatsiooni kood, mis peab olema kantud lõhkeaine pakendile ja lõhkeainet transportivale veokile paigaldatavatele ohumärgistele.

  Väljavõte Lõhkematerjaliseadusest § 2.

  Ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - Kolm Lõvi Ohutus klienditeenindus 658 0215, 658 0214, e-post: ohutus (ätt) kolmlovi (dot)ee