header
KOLM LÕVI OHUTUS - ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - ohutusmärgid, ohutusmärgistus, ohutuskleebised • KLO PROF - safety signs
navigation
 • Ü L D I N F O
 • KLO PÄRING
 • OHUTUSMÄRGID
 • KLO POSTER
 • METALLIST MÄRGISTUS
 • MILITAARMÄRGISTUS
 • MEREOHUTUS
 • FOSFORMÄRGID
 • HELKURRIBAD - TÄPID
 • ADR / IMO / IATA KLEEBISED
 • TORUSTIKE KLEEBISED
 • NUMBRID-TÄHED
 • LADU+TRANSPORT
 • KONTORISSE
 • AVALIK RUUM
 • TEIBID + LINDID + PÕRANDALE
 • KINNITUSED+RAAMID
 • KELLAD
 • AVATUD-SULETUD SILDID
 • NÄHTAVUSRIBAD
 • METALLKARBID
 • KONTROLLKLEEBISED
 • KAELAKAARDID
 • TAHVLID
 • MÄRGISTAMINE
 • LOGOD TÖÖRÕIVASTELE
 • ERILAHENDUSED
 • OMA TEKSTIGA KLEEBISED-SILDID
 • AADRESSTÄHISED
 • PRAKTILINE KONTOR - TÖÖKOHT
 • MASINAOHUTUS
 • MATERJALID
 • TEHNILINE
 • NÄHTAVUSTABEL
 • ÕIGUSAKTID
 • ►► tööalased
 • KONTAKT
 • Galerii
 • VEEBI STRUKTUUR
 • Õigusaktid

   

  Tööohutus:

  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Vastu võetud 16.06.1999. jõustumine 26.07.1999 KEHTIB KUNI 31.12.2013.(link)

  Sotsiaalministri 30. novembri 1999. a määruse nr 75 "Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas" muutmine (link)(PDF)

  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas. Vastu võetud 30.11.1999 nr 75 (link)(PDF)
  Seos EL õigusega: Euroopa Nõukogu direktiiv 92/58/EMÜ, 24. juuni 1992 (PDF link)

  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. Vastu võetud 08.12.1999 nr 377. Viimase jõustumise redaktsioon 01.01.2000 (link)

  VEEL tööohutusalaseid seadusakte leiab siit.


  Päästeala õigusaktid

  Päästeseadus (link)
  Päästeteenistuse seadus (link)
  Siseministri 27. detsember 2011 määrus nr 31 „Päästeameti põhimäärus“ (link)

  PÄÄSTE- JA DEMINEERIMISTÖÖGA SEOTUD ÕIGUSAKTID

  Vabariigi Valitsuse 06. jaanuar 2011 määrus nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord“ (link)

  Vabariigi Valitsuse 05. mai 2011 määrus nr 51 “Rahvusvahelisel päästetööl ja demineerimistööl osalemise ja kulude katmise kord“ (link)

  Vabariigi Valitsuse 27. jaanuar 2011 määrus nr 18 „Päästetööl või demineerimistööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord“ (link)

  Vabariigi Valitsuse 09. september 2010 määrus nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord“ (link)

  Siseministri 27. september 2010 määrus nr 50 „Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord“ (link)


  VABATAHTLIKE PÄÄSTJATEGA SEOTUD ÕIGUSAKTID

  Siseministri 10. november 2010 määrus nr 57 (link)

  Siseministri 09. november 2010 määrus nr 54 „Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord“ (link)

  Siseministri 07. detsember 2010 määrus nr 61 “Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“ (link)

  TEENISTUSEGA PÄÄSTEAMETIS SEOTUD ÕIGUSAKTID

  Siseministri 15. veebruar 2011 määrus nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded“ (link)

  Siseministri 03. märts 2008 määrus nr 17 „Päästeteenistujate hindamine ja kõrgemate päästeametnike konkursi kord“ (link)

  Siseministri 10. mai 2013 määrus nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord“ (link)

  Siseministri 30. aprill 2008 määrus nr 32 “Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord“ (link)

  Siseministri 10. september 2009 määrus nr 49 „Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise, surma või töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus“ (link)

  TULEOHUTUSEGA SEOTUD ÕIGUSAKTID

  Tuleohutuse seadus (link)

  Siseministri 1. september 2010 määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ (link

  Siseministri 30. august 2010 määrus nr 41 „Küttesüsteemi puhastamise nõuded“ (link

  Siseministri 7. september 2010 määrus nr 47 „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“ (link

  Siseministri 30. august 2010 määrus nr 38 "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele" (link)

  Siseministri 30. august 2010 määrus nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“ (link)

  Siseministri 2. september 2010 määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ (link

  Siseministri 18. august 2010 määrus nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ (link

  Siseministri 07. jaanuar 2013 määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ (link

  Siseministri 30. august 2010 määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ (link)

  Siseministri 10. veebruar 2011 määrus nr 1 "Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid" (link)

  Ehituslikud ja muud tuleohutusnõuded

  Planeerimisseadus (link)
  Elektriohutusseadus (link)
  Ehitusseadus (link)

  Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ (link)

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.07.2007 määrus nr 62 „Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus“ (link)

  KRIISIREGULEERMISEGA SEOTUD ÕIGUSAKTID

  Hädaolukorra seadus (link)
  Kemikaaliseadus (link)
  Jäätmeseadus (link)

  Vabariigi Valitsuse määrus 02. oktoober 2001 nr 312 „Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis“ (link)

  Vabariigi Valitsuse 01. juuli 2010 määrus nr 92 „Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded edastatavale teabele“ (link)

  Vabariigi Valitsuse 17. veebruar 2011 määrus nr 28 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikule dokumentatsioonile ja selle koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele“ (link)

  Vabariigi Valitsuse 06. aprill 2004 määrus nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“ (link)

  Siseministri 10. veebruar 2010 määrus nr 5 „Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend“ (link)

  Siseministri 08. juuni 2010 määrus nr 15 „Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise juhend“ (link)

  Siseministri 06. juuni 2010 määrus 16 „Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhend“ (link)

  Sotsiaalministri 03. detsember 2004 määrus nr 122 „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord“ (link)

  Sotsiaalministri 17. detsember 2004 määrus nr 131 „Ohtlike kemikaalide arvestuse kord“ (link)

  Teede- ja sideministri 06. detsember 2000 määrus nr 106 „Nõuded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas ning erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele“ (link)

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 08. juuni 2011 määrus nr 40 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord“ (link)
   


   

  Ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - Kolm Lõvi Ohutus klienditeenindus 658 0215, 658 0214, e-post: ohutus (ätt) kolmlovi (dot)ee